Art of living

sri-sri-ravi-shankar

“ วิสัยทัศน์ของข้าพเจ้า คือปราศจากความรุนแรง และปราศจากความตึงเครียด ”

ศรี ศรี ระวี แชงการ์

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ ศิลปะของการใช้ชีวิต ( The Art of Living foundation ) เรามีโปรแกรมการกำจัดความเครียดซึ่งรวมถึง เทคนิคการหายใจ การสมาธิ และโยคะ

มูลนิธิศิลปะการใช้ชีวิตนานาชาติ IAOLF ( The InternationalArt of LivingFoundation )

Aolf_Logo เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรให้ความรู้เป็นการกุศล และเป็นองค์กรมนุษยธรรมเพื่อสร้างความสงบสุข และความมีคุณค่าในตัวของมนุษย์

องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นโดย ศรี ศรี ระวี แชงการ์ ( Sri Sri Ravi Shanga ) ในปี 1981 ซึ่งจะช่วยในด้านความคิด และการปฏิบัติส่วนตัว มีโปรแกรมที่จะกำจัดความตึงเครียด สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของ และฟื้นคุณค่าของความเป็นคนโดยมีการสนับสนุนคนจากทุกสารทิศทุกศาสนา และต่างวัฒนธรรม ประเพณี เข้ามาร่วมกันในการฉลองความดีงาม และการรับใช้ในสังคมขนาดใหญ่ IAOLF ไม่ใช่เป็นองค์กรศาสนา แต่เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างหนักในการกระตุ้นให้คนที่แตกต่างกันทุกสารทิศเข้ามาร่วมกัน และทำให้มีชีวิตที่มีพลังฟื้นชื่นขึ้น IAOLF ยังทำงานพิเศษ โดยให้คำปรึกษา ในด้านเศรษฐกิจ และสมาพันธ์สังคม (ECOSOC) ขององค์กรสหประชาชาติ แก่คณะมนตรีเศรษฐกิจ และสังคม การมีส่วนร่วมของการทำกิจกรรมแก่ชุมชน ด้านสุขภาพ การศึกษา การพัฒนาแบบยั่งยืน และให้ความช่วยเหลือศูนย์ประสพภัยต่างๆ

ศิลปะของการใช้ชีวิต ได้แผ่ขยายด้านสันติภาพไปยังชุมชนต่างๆ โดยผ่านทางการทีทำงานขององค์กรเอกชนขององค์การสหประชาชาติ มีอาสาสมัครทำงานทั่วโลก เพียง 30 ปี มีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 30 ล้านคน โดยโปรแกรมต่างๆมีกระจายอยู่ใน 150 ประเทศ ศิลปะของการใช้ชีวิตได้ขยายสันติภาพไป ในโครงการด้านมนุษยชน รวมทั้งข้อยุติในการขัดแย้งต่าง การบรรเทาด้านภัยพิบัติ ,การพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน และเสริมสร้างพลังแก่สตรี,การฟื้นสภาพจิตใจของผู้ต้องขัง และการศึกษาในทุกด้านตลอดทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมแบบยั่งยืนถาวร

โปรแกรมนี้ได้ทำโดยใช้ปรัชญาสันติภาพของท่านศรี ศรี“เราจะปราศจากความตึงเครียดในจิตใจ และปราศจากความรุนแรง” มิฉะนั้นเราจะไม่สามารถมีโลกที่มีสันติภาพ การให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลที่จะกำจัดความเครียดและได้รับความสงบในจิตใจ   โปรแกรมต่างๆนี้ได้ผนวกเทคนิคของการหายใจเข้ากับการวิปัสสนาและโยคะเข้าด้วยกันซึ่งได้ช่วยคนจำนวนมากทั่วโลกได้สยบความเครียดในจิตใจ ความหดหู่และแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรง

การทำงานด้านมนุษยธรรม ของ IAOLFในช่วง 30 ปี ใน 160 ประเทศ

 • มีผู้คนจำนวน 300 ล้านคนใน 160 ประเทศ ที่ได้รับประโยชน์ กับโปรแกรมนี้
 • ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น
 • ทำโปรแกรมปลดปล่อยความเครียด 121,600 ครั้งซึ่งเป็นผลประโยชน์ ต่อ 5,688,000 คน
 • ทำโปรแกรมสุขอนามัย 48,800 ค่าย ,การใช้ยา 23,600 ค่าย ผู้ได้รับการอบรม 2,582,500 คน
 • ช่วยคนจำนวน 600,000 คน/เดือน ในการ Workshop เกี่ยวกับการปลดปล่อยความเครียด
 • ฟื้นฟูสภาพกายและจิตใจผู้ต้องขังจำนวน 200,000 คน
 • อบรมผู้นำแก่เยาวชนในชนบท 61,546 คน ส่วนใหญ่ในอินเดีย,แอฟริกา และอเมริกาใต้
 • อบรมชาวบ้าน36,557 โปรแกรม 5H, ด้านสุขภาพ,ความสะอาด, ความกลมเกลียวกันท่ามกลางความขัดแย้ง, คุณค่าของมนุษย์
 • นักเรียน 12,639 คนได้รับประโยชน์จากการเรียนฟรี
 • อบรมมาก 6,000 คน เกี่ยวกับออแกนนิคฟาร์ม
 • สร้างบ้าน 1,527 หลัง, ห้องส้วม 5,670 ห้อง, บ่อน้ำ 1,036 บ่อ ทำไบโอแก๊ส อีก 820 แห่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.artofliving.org

 

 

Sri Sri Ravi ShankarSri Sri Ravi Shankar

ศรี ศรี ระวี แชงก้าร์

“ วิสัยทัศน์ของข้าพเจ้าคือปราศจากความรุนแรง และปราศจากความตึงเครียดในโลก ” ศรี ศรี ระวี แชงการ์ ได้กลายเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ และมนุษยธรรม ซึ่งพันธกิจของท่านได้รวมคนทั้งโลกเข้ามาในฝ่ายของครอบครัวใหญ่ปราศจากความรุนแรง และได้มีผลต่อคนนับล้านทั่วโลก โดยแผ่วงกว้าง ของความรับผิดชอบเพื่อจะทำให้โลกดีขึ้น

ศรี ศรี ระวี แชงก้าร์ เกิดขึ้นในปี 1956 ทางภาคใต้ ของอินเดียท่านมีพรพิเศษตั้งแต่เด็กเมื่อครั้งอายุ 4 ขวบ ท่าน สามารถท่องบางส่วนของคัมภีร์Bhagavad Gita , อักษรสันสกฤตโบราณ และจะพบบ่อยๆในการวิปัสสนา ครูคนแรกของท่านคือ SudhakarChaturvediผู้ซึ่งให้มีความสันพันธ์กับท่านมหาตมคานธีมาอย่างยาวนาน ศรี ศรี ระวี แซง ก้าร์ ได้ปริญญาทางเวทวรรณกรรม และทางฟิสิกส์

ในปี 1981ท่านเริ่มจัดตั้งมูลนิธิ Art of Living ท่านได้พัฒนาเกี่ยวกับพลังเทคนิคการหายใจ ซึ่งเรียกว่า SudarshanKriya Yoga (SKY) ซึ่งเป็นการประสานระหว่างการหายใจ และอารมณ์ โดยได้รวมเอาจังหวะของการหายใจให้สัมพันธ์กับร่างกายจิตใจ และอารมณ์ และช่วยให้แต่ละคนผ่อนคลายความกดดันในจิตใจ

ในปี 1997, ท่านได้ก่อตั้งองค์กร International Association for Human Values, เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ได้ก้าวไปสู่การเมือง, เศรษฐกิจ และการสังคมในวงกว้างท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่จะมีความสุข และความพึงพอใจ

การบริการที่สร้างแรงบันดาลใจ และภูมิปัญญาโลกาภิวัฒน์

การตั้งข้อสังเกตของผู้นำด้านมนุษยธรรม โปรแกรมของ ศรี ศรี ระวี แซง ก้าร์ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้คนวงกว้างมาก – ผู้ประสบภัยธรรมชาติ , ผู้ที่รอดชีวิตจากสงคราม ,เด็กที่เกิดจากชุมชนที่มีปัญหาขัดแย้งกัน ด้วยคำที่มีพลังของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้มีการบริการโดยมีพื้นฐานจากจิตวิญญาณผ่านร่างกายของอาสาสมัครผู้ซึ่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ไปยังพื้นที่ๆ มีปัญหาทั่วโลก

จากการเป็นครูทางจิตวิญญาณศรี ศรี ระวี แชงก้าร์ ได้จุดประกายประเพณีโยคะ และการวิปัสสนา และได้ให้รูปแบบที่เหมาะสมกับ ศตวรรษ ที่ 21 นอกเหนือจากฟื้นภูมิปัญญาแบบโบราณ ศรี ศรี ระวี แชงก้าร์ ได้สรรสร้างเทคนิคใหม่ๆ สำหรับบุคคล และการเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งหมดมีแบบ SudarshanKriyaซึ่งได้ช่วยคนนับล้าน ที่จะพบการปลดปล่อยจากความตึงเครียด และพบขุมเก็บพลังภายในตัว และความสงบสุขในชีวิตประจำวันในช่วงเวลาเพียง 31 ปี เท่านั้นที่โปรแกรมต่างๆ

และความคิดริเริ่มของท่านได้สัมผัสกับชีวิตของคนมากกว่า 370 ล้าน คน ใน 152 ประเทศ

Sri Sri Timeline infographic

 ร่างของความสงบสุข A Figure of Peace

ในฐานะร่างของทูตแห่งสันติภาพศรี ศรี ระวี แชงก้าร์ ได้เพิ่มบทบาทในการลดความขัดแย้ง และได้ขยายแนวคิดของการปราศจากความรุนแรงในเวทีสาธารณชน และมีการชุมนุมทั่วโลก การได้รับการยกย่องในความเป็นกลาง กับประชุมอย่างสันติ , ท่านได้แสดงถึงความหวัง แก่ประชาขน ที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง

ผ่านทางโครงการต่างๆ และการกล่าวของท่านต่อที่ประชุม ศรี ศรี ระวี แชงก้าร์มีการเน้นอย่างต่อเนื่องถึงความ ต้องการสำหรับเสริมคุณค่าของมนุษย์ และได้รู้จักมนุษยชาติเหมือนกับความเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง ความเชื่อที่มีมาแต่เดิม และการเรียกว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมผสมผสาน ดูราวกับเป็นการรักษาความคลั้งไคล้ที่ได้แสดงถึงส่วนต่างๆ ของความพยายามที่จะได้สันติภาพอย่างถาวรบนโลกของเรา

งานของท่านได้สัมผัสชีวิตจำนวนหลายล้านชีวิตทั่วโลก ก้าวผ่านข้อจำกัดของเชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา ในศาสตร์ของ“One World Family” โลกคือครอบครัวเดียวกัน ซึ่งภายใน และภายนอก คือความเป็นไปได้ของสันติภาพ และปราศจากความตึงเครียด ปราศจากความรุนแรง สังคมสามารถที่จะได้รับการสร้างผ่านการบริการ(รับใช้) และการปลุกให้ลุกขึ้น ใหม่ของความมีคุณค่าในตัวมนุษย์

ศรี ศรี ระวี แชงก้าร์ ได้ออกแบบหลักสูตรพิเศษที่ใช้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคนำไปปฏิบัติได้ สำหรับอารมณ์ และคุณภาพของชีวิตท่านได้จุดประกายอีกครั้งถึงประเพณีโยคะ และการวิปัสสนา และเสนอให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับศตวรรษที่ 21 นี้

นอกเหนือจากการใช้ภูมิปัญญาดังเดิม ศรี ศรียังได้สร้างเทคนิคใหม่ๆสำหรับผู้คน และการเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งรวมถึง SudarshanKriyaที่ยังได้ช่วยคนหลายล้านคน ที่ปลดปล่อยจากความตึงเครียด และพบกับขุมพลังภายในตัว และมีความสุขในชีวิตประจำวัน ศรี ศรีได้เดินทางท่องโลกเพื่อสอนเทคนิคในหลักสูตร และศิลปะของการมีชีวิตอยู่ ได้สัมผัสในชีวิตของคนนับล้านล้านคน

 http://www.artofliving.org/ 

For more information on Sri Sri, visit http://srisriravishankar.org/

centers1 centers2 centers3 centers4


Comments are closed